Goda exempel

-- flagga_se.png (Svensk flagga för menyn)

Utomhuspedagogoik

I Ur och skur är en pedagogisk idé med Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet som grund (1-12 år). Idag finns det ca 200 I Ur och Skurenheter över hela Sverige i form av förskolor, familjedaghem skolor och fritidshem för barn och ungdomar mellan 1 och 6 år. I Ur och skur har vunnit Nordiska Rådets natur och miljöpris 2009. I Ur och Skur har verksamhet i Finland också; en svensktalande förskola; Finlands svenska idrott och 5 finsktalande; Soumen Latu.

Naturvägledning Många längtar till naturen. Men hur hittar man ut i naturen, och hur hittar man in i naturen? Med naturvägledning menas kommunikation, information och andra pedagogiska aktiviteter som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen.

Grön flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl undervisning som daglig drift. Med sina 2 000 medlemmar är det också Sveriges största nätverk för skolor och förskolor som arbetar med miljö och hållbar utveckling."

Skogen i skolan 
"En skolskog är ett avgränsat område som disponeras av skolan för lektioner och utevistelser. Här kan teorier testas i praktiken.
Skolan och markägaren upprättar en överenskommelse där skolan får tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, exempelvis bygga eldplats, bygga vindskydd eller kanske avverka några träd. "

Skogen som klassrum /Naturskyddsföreningen
"Barn som är ute mycket i naturen är ofta friskare, mindre stressade och har lättare att ta till sig kunskap än andra barn. Därför arbetar vi med att utbilda lärare i utomhuspedagogik. Vi uppmanar också kommuner att bevara skogar i närheten av skolor och bostadsområden."

Naturskoleföreningen (naturskola)

-- linje_separator.jpg

Fysisk aktivitet på recept/förebyggande och behandlande hälsovård

Fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet på recept, FaR®, innebär att legitimerad vårdpersonal ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel. FaR kan användas såväl förebyggande som behandlande och är individuellt anpassat med avseende på dosering och typ av aktivitet. Alla landsting i Sverige arbetar med modellen på olika nivåer och upplägg.
Svenskt Friluftsliv
Statens folkhälsoinstitut

Sätt Sverige i rörelse 2001
- En kampanj för att få Sverige i rörelse påbörjades 2001.
Man arbetade utifrån fyra arenor – skola, sjukvård, arbetsplatsen och fritiden. Fysisk aktivitet på recept har sitt ursprung härifrån.

Orienteringsförbundets Naturpass
Naturpasset
är Svenska Orienteringsförbundets och Sveaskogs gemensamma friskvårdssatsning. Naturpasset står för en trivsam skogsvistelse eller i tätorten med kartan i handen. Det är kartan som är ditt "pass" till naturen och orienteringskontrollerna. Samtidigt som du får frisk luft och motion bidrar aktiviteter som Naturpasset till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Se även Friska Karlstad!

Natur i vården
Grön terapi och rehabilitering – en naturlig del av framtidens hälso- och sjukvård? Förstudie för Landstinget i Uppsala län. Sven-G Hultman, 2005-12-19 "Grön rehab´s olika länkar Skogsstyrelsen, Hälsans natur, Västra Götaland regionen

Hälsa och hållbarutveckling
Johan Hallberg, läkare och hälsostrateg på Dalarnas landsting har tagit fram 7 landsmärken som kopplar samman hälsa och miljö på ett pedagogiskt sätt. Läs mer här.

Grön omsorg 
LRF arbetar med Grön omsorg där utgångspunkten är att gården och miljön runt omkring är värdefulla resurser för att erbjuda människor med särskilda behov omsorg och en meningsfull

Grön Rehab 
Redovisning utav ett projekt i Östergötland och ett systerprojekt i Skåne

Grön arena
Projekt startade i augusti 2006 och är finansierade av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Region Värmland till maj 2011.
Projektet syfte är att ge stöd till personer på landsbygden som har en idé att utveckla verksamheter inom ovanstående områden. Nya företag skapas och redan befintliga företag vidareutvecklas inom konceptet Grön arena. Stödet består av tillgång till enskild rådgivning i affärsutveckling, kompetensutveckling, deltagande i nätverk med nätverksträffar och studieresor främst till Norge för att ta del av deras långa erfarenhet inom liknande verksamhet ”Inn paa tunet” (www.innpaatunet.no)

Alnarp trädgårdsterapi
Alnarps rehabiliteringsträdgård är en fullskalig forskningsmiljö som ligger till grund för fallstudier och metodutveckling inom natur- och trädgårdsterapin. I teamet ingår läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, landskapsarkitekt och landskapsingenjör. Man riktar sig för närvarande till personer med stressrelaterade besvär, olika smärttillstånd samt depression och ångesttillstånd. Rehabiliteringen sker i grupp med 8 deltagare, 4 halvdagar under 12 veckor med en successiv in- och utslussning.

Hälsa över gröna gränser - ett projekt inom Skogsstyrelsen. Deras hemsida

-- linje_separator.jpg

Friluftsliv och psykisk hälsa

-- linje_separator.jpg

Grönområden i städerna

Hälsospåret
Hälsospåret AB är ett företag som tillsammans med spårägaren erbjuder ett konditionstest. Spåren består av gång/löpslingor på mellan 1-2 km och i nuläget finns 101st spår i Sverige & Danmark vilket innebär att ca 850 000 människor har tillgång till Hälsospår. Dansk version

Ut i naturen - Storstockholms naturguider, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, erbjuder naturvandringar året runt och runt om i Stockholmsnaturen. Skydda Stockholms gröna kilar!

Låt staden grönska! Boverket

Dela/tipsa